تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
مترجمی زبان عربی 
تهران-پردیس قم 
 
خارج