آلبوم من ◂ عباس معتقدی
ایام دفاع مقدس در جبهه های جنگ