آلبوم من ◂ اعطاء جوايز،سودان، روز ميلاد پيامبر خدا
توزيع جوايز مسابقه در مراسم ميلاد پيامبر اكرم(ص) با حضور علما و شيوخ بزرگ سودان در رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خارطوم