سفر آخرت
55 بازدید
محل ارائه: فردي
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مؤلف
زبان : فارسی
كتاب در حال تكميل در خصوص مرگ و مردن و احتضار و برزخ و قيامت با نگاه اخلاقي